Reklamace

 

Reklamace

Formulář pro založení Reklamace (klik)

 

Doručovací adresa : 

Gastro Bazar
Bříza 117
413 01 Bříza
739 982 997

kde bude zboží za přítomnosti předávajícího zkontrolováno.

Pro účely umožnění řádného převzetí zboží prosím respektujte níže uvedené:
-Na doručované zboží viditelně připevněte průvodní dopis, nejlépe fakturu, na
kterou bylo zakoupeno, čitelně označte jménem kupujícího.
-Příjem zásilek je možný pouze po předchozí domluvě, ve všední dny v čase od
8-11h a 13-15h. Zásilku zřetelně označte jménem odesílajícího – musí se shodovat s kupujícím.
Pokud zboží zasíláte přepravní službou, zohledněte při výběru přepravce
povahu a cenu zasílaného zboží. Například lednice, konvektomaty a další
roměrné zboží nevyhovují podmínkám balíkové přepravy a je nutné k přepravě
využít paletovou přepravu (například Geis,DHL, TopTrans).
Upozorňujeme, že přepravní společnosti v případě standardní balíkové přepravy
neumožní kontrolu zboží při jeho dodání, možná je pouze kontrola obalu.

Objednávku přepravní služby lze vytvořit přes portál
www.zaslat.cz

Důrazně doporučujeme, abyste při zpětném zaslání zásilky zvolili služby jiného
doručovatele, než je Česká pošta (např. DPD, PPL apod.). Důvodem je
skutečnost, že zásilky od České pošty se nám vracejí velmi často poškozené.
Za takové poškození pak nese odpovědnost zákazník .
Naše společnost si vyhrazuje právo v případě podezření na poškození obsahu
zásilky, ať již z důvodu poškozeného přepravního obalu, nebo s ohledem na
cenu zboží či jeho náchylnost k poškození, zboží nepřevzít, pokud nám nebude
umožněna Vámi zvolenou přepravní službou důkladná kontrola zboží při jeho
dodání. Pokud k takovému nepřevzetí přikročíme, dohodneme s Vámi následně na
dalším postupu, a to s ohledem na to, zda zásilka byla či nebyla poškozena.

 
,,

VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. Za vadu se ovšem nepovažuje běžné opotřebení a opotřebení odpovídající předchozí době a způsobu užívání produktu. V případech, kdy od nás budete kupovat zboží použité, berete na vědomí, že jde o zboží již používané, nikoli nové a že je u zboží nutné počítat s následným provedením údržby a případně i oprav před uvedením do provozu. O tom budete před předáním zboží poučeni a na nezbytné opravy, revize apod. upozornění. U použitého zboží také nemusí být v konkrétních případech k dispozici originální manuály, certifikáty apod. S přihlédnutím ke všem těmto skutečnostem je také sjednána kupní cena a v těchto případech pak opotřebení nebo závady, pro které je nižší cena sjednávána, nejsou důvodem pro reklamaci zboží. U zboží, ke kterému se vztahuje záruka, najdete podmínky uplatnění záruky přímo na webových stránkách. Pokud není uvedena záruka v kartě produktu, na tyto produkty poskytujeme záruku na funkčnost 30 kalendářních dní od převzetí zboží.
 4. REKLAMACE: V případě výskytu vady, za kterou odpovídáme a kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu zboží za jiné anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za jiné. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání jiného zboží bez vad anebo opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni Vám po opravě funkční zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. U použitého zboží výslovně tímto sjednáváme možnost pro případnou opravu použít rovněž použité (funkční) nebo neoriginální náhradní díly a nejsme povinni dodat nové (nepoužité) náhradní díly.

V případě odstranění vady zboží výměnou za jiný náhradní díl se vztahuje záruční doba pouze na tento náhradní díl. Kupující je povinen plně uhradit práci, cestovné a náklady spojené s výměnou nahrazovaného dílu. Cena je účtována 16;-Kč/km technika, 350;-Kč/1h na cestě a 680;-Kč za každých započatých 30 minut práce technika.

 

 1. Prodávající neodpovídá za náklady vynaložené Kupujícím na zvýšení hodnoty produktu jako jsou zejména změny povrchových úprav, barvy, výměny částí produktu, přizpůsobení pracovního prostoru, zkoušky, certifikáty a náklady za podobné procedury spojené s provozem produktu na straně Kupujícího, které provedl ze své vlastní iniciativy. Stejně tak Prodávající neodpovídá za náklady vynaložené Kupujícím na posouzení technického stavu produktu třetí stranou jako podklad pro zahájení reklamačního řízení. Posouzení reklamace provede vždy Prodávající na podnět Kupujícho k zahájení reklamace a je bezplatné. V rámci reklamačního řízení Prodávající nebude hradit zmíněné náklady spojené s produktem, které vznikly na straně Kupujícího bez vůle Prodávajícího.

  6. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním.
 2. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení. Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@dasgastro.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento nám bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nám dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.
 3. Reklamaci zařízení lze uplatnit pouze na adrese Bříza 117, Bříza 413 01. Náklady na přepravu zařízení hradí kupující.
 4. Plynové spotřebiče a spotřebiče, které nejsou vybaveny zástrčkou, musí být připojeny technikem. Při prvním uvádění chladniček a mrazniček do provozu musí parametry nastavit technik. Nedodržení bude mít za následek ztrátu záruky.  V případě reklamace je kupující povinen prodávajícímu předložit doklady prokazující zprovoznění zařízení takovouto odbornou osobou. Nepředložením příslušných dokumentů, bude reklamace zamítnuta.
 5. Kupující je povinen reklamaci provést osobně, tedy předáním zboží prodávajícímu přímo na adrese Bříza 117, 413 01 Bříza. V případě, že kupující po předchozí domluvě s prodávajícím neprovede reklamaci osobně, je povinen pro zajistit kvalifikovaného odborného technika pro posouzení vady, a to na své náklady. Na základě vystaveného dokumentu ověřeného razítkem technika, bude prodávajícím kupujícím poskytnut potřebný náhradní díl pro odstranění vady. Kupující jsou povinni poskytnout prodávajícímu veškerou požadovanou součinnost pro úspěšné uplatnění reklamace.
 6. Ze záruky je vyloučeno následující: Skleněné materiály, těsnění, těsnicí materiál, keramika, šamot a opotřebitelné díly, jako jsou termočlánky, elektromagnetické vodní ventily
 7. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na info@dasgastro.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

 

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A SPORŮ

 

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese technik@gastro-bazar.eu.
 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
Zpět do obchodu
×

Splátková kalkulačka ESSOX