Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

 

Vážení návštěvníci webových stránek www.gastro-bazar.eu,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami našeho e-shopu. Velmi nás těší Váš zájem o spolupráci s námi. Nabídku nového i použitého gastro zařízení jste si již zřejmě prohlédli a teď je čas předat Vám potřebné právní informace, které byste měli mít k dispozici ještě před tím, než si vybrané produkty přes webové rozhraní našeho e-shopu objednáte. Přečtěte si proto prosím tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) pečlivě.

 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej zboží přes webové rozhraní. Samotný proces nákupu zboží a uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

 

Obsah VOP:

 

I. Základní údaje o naší společnosti

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou zboží a jak se platí?

V. Jakým způsobem vám bude zboží dodáno?

VI. Odstoupení od Smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

VIII. Vyřizování stížností

IX. Závěrem

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o.

IČ: 05521076

DIČ: CZ05521076

Sídlo: Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5

E-mail: info@gastro-bazar.cz

Telefon: +420 733410253

Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 265061.

Adresa pro doručování je Bříza 117, 413 01 Bříza. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuje naše společnost už jen jako „Prodávající“.

 

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

 

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo s námi prostřednictvím webového rozhraní uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některé z nabízených položek zboží, tj. zejména gastro zařízení jako jsou chladící, mrazící a tepelná zařízení, kuchyňské stroje, hrnce, nábytek anebo jiné stroje a zařízení (dále jen „produkty“ nebo „zboží“) z nabídky na www.gastro-bazar.eu (dále též jen „web“ nebo „webové rozhraní“).

Naše nabídka je pouze velkoobchodní, určená pro jiné podnikající osoby, není určená pro spotřebitele. Není tedy možné u nás v e-shopu nakupovat jinak než „na IČO“.

 

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej produktů je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

 

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“).

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 

1. Jako Kupující objednáváte zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS ZBOŽÍ:

2.1. Na webovém rozhraní naleznete seznam zboží a podrobný popis jednotlivých položek a jejich případných variant a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží, například informace o délce záruky u produktů, u kterých záruku poskytujeme. Upozorňujeme, že v naší nabídce najdete jak produkty již použité, tak i produkty nové, dosud nepoužívané, pouze rozbalené. A právě u těchto nepoužitých produktů prosím sledujte informace o poskytované záruce a podmínkách jejího poskytnutí. Pokud k rozhodnutí o koupi produktu potřebujete ještě další informace, určitě nás kontaktujete před tím, než objednávku pošlete, ať se vyhneme případným následným zbytečným nedorozuměním.

2.2. U strojů a zařízení, která se připojují v rámci svého provozu ke zdroji vody, je nutné zajistit potřebné změkčení vody. V případě, že Kupující nebude na toto upozornění dbát a v důsledku toho se objeví na produktu závada, bude případná reklamace jako nedůvodná zamítnuta. Jako Kupující se zavazujete ještě před uvedením produktu do provozu zajistit, že produkt bude připojen do elektrické sítě (rozvodů), která má potřebné revize a splňuje veškeré požadavky dané právními předpisy i pokyny výrobce zařízení. Dbejte prosím našich doporučení ohledně dalšího provozu produktů.

2.3. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

2.4. Pokud je u konkrétních produktů na webu uvedeno, že nejsou skladem, objednáme je pro Vás po uhrazení příslušného rezervačního poplatku (jeho výše je uvedená na webu). V případě, že byste si takový produkt objednali, uhradili rezervační poplatek a následně pak objednávku stornovali, rezervační poplatek zůstává nám na pokrytí nákladů, které nám s danou transakcí vždy vzniknou. V případě, že dojde k realizaci objednávky, rezervační poplatek se započítává na kupní cenu.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ:

3.1. Pro objednání zboží přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, IČ, případně DIČ (jste-li plátcem daně z přidané hodnoty), vyberete si konkrétní produkty (vložením objednávaných produktů do „košíku“ webového rozhraní a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail, telefonní kontakt a vyberete způsob úhrady a způsob doručení zboží.

3.2. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

3.3. O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i zálohová faktura na zboží. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce a v případě, kdy je u zboží vyžadována platba rezervačního poplatku, tak až při splnění podmínky jeho zaplacení, je Smlouva uzavřena.

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

4.1. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.

4.2. Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy, pokud dojde k vyčerpání skladových zásob a ani některý z našich dodavatelů není dlouhodoběji schopen dodat nové skladové zásoby. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bychom nebyli schopni vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na váš mailový kontakt a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany, pokud se výslovně nedohodneme jinak. Platbu Vám v takovém případě vrátíme do 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od Smlouvy.

5. V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

6. Objednávat zboží přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice probíhá pouze v pracovní dny. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

7. Vlastnické právo ke zboží na vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali. 

 

IV. JAK JE TO S CENOU ZBOŽÍ A JAK SE PLATÍ?

1. CENA ZBOŽÍ: Na webovém rozhraní je u zboží vždy uvedena i cena (bez daně s přidané hodnoty i cena včetně daně z přidané hodnoty). Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. K ceně zboží je připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek V. těchto VOP). Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

- Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

- Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a onlinebankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

- V hotovosti na dobírku.

- Platební kartou přes platební terminál před převzetím zboží od přepravce.

- V hotovosti při osobním odběru na adrese našeho skladu Bříza 117,Bříza 413 01.

 

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY: Kupní cena je splatná do 5 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na zálohové faktuře, resp. faktuře k rezervačnímu poplatku. Při platbě na dobírku nebo při platbě při osobním odběru je kupní cena splatná bezprostředně před předáním zboží. U zboží, které pro Vás objednáváme u dodavatele, může být vyžadována kromě rezervačního poplatku i záloha na zboží, splatná po dodání zboží na náš sklad. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet, nebo uhrazena přes platební terminál anebo v hotovosti předána přepravci nebo do poklady v prostorách uvedeného skladu.

  Záloha za zboží může sahat až do výše 100% z ceny zboží s DPH. Tato záloha je nevratná a stane se smluvní pokutou v případě, že Kupující odmítne převzít a zaplatit zboží osobně nebo ho odmítne převzít a zaplatit při dodání doručovací službou.

6. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

7.  Při objednávce o vyšší ceně nebo atypických produktů si prodávající vyhrazuje právo žádat platbu předem. 

8. Po dodání zboží vám vystavíme daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi. Faktura zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce (u zboží, na které záruku poskytujeme). 

 

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDE ZBOŽÍ DODÁNO?

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Zboží je možné dodat prostřednictvím přepravcem na vámi uvedenou doručovací adresu. Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce zboží. Naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Zboží připravíme k expedici obvykle do 5 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, resp. potvrzena objednávka, pokud má být zboží placeno v hotovosti dobírkou nebo při v hotovosti či platební kartou při osobním odběru. O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na váš e-mail zadaný v objednávce, popř. sms zprávou. Dodací lhůta u zboží je zpravidla do týdne od předání zboží přepravci, není-li na webovém rozhraní výslovně uvedeno jinak. Vezměte prosím na vědomí, že v současné situaci, kdy je vyhlášený nouzový stav a i poté, pokud se budou projevovat dopady mimořádné situace v souvislostí s epidemií koronaviru (SARS-Cov-2), mohou být dodací lhůty i o mnoho delší. Pokud by zboží nebylo možné v běžné lhůtě dodat, případně v důsledku dopadů uvedených opatření bychom nebyli schopní zboží vůbec dodat, budeme vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. Výše ceny za dodání zboží závisí na vámi zvoleném způsobu dodání a je uvedena na webovém rozhraní. Na webovém rozhraní bude uveden i případný limit objednávky, při jehož dosažení je doprava zdarma.

4. Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou. Výše nákladů bude stanovena dle aktuálního ceníku služeb dostupných u nás na vyžádání.

5. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP. Vylučuje se použití ustanovení § 1829 OZ, kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu.

2. Odstoupení od Smlouvy musí být vždy provedeno v písemné formě a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně poštou anebo e-mailem anebo osobně. U e-mailu se bere za doručené dnem následujícím po jeho odeslání, není-li prokázáno, že byl doručen již v den odeslání. Odstoupení doručované poštou je považováno za doručené okamžikem jeho převzetí příjemcem a pokud jej příjemce odmítne převzít, tak okamžikem tohoto odmítnutí. Nevyzvedne-li si adresát poštovní zásilku v úložní lhůtě, je považováno za doručené posledním dnem úložní lhůty.

3.V případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu vrácena platba za objednávku ponížená o prostředky vynaložené na dopravu. V případě, že byla platba provedena pomocí metod, které jsou zatíženy poplatky třetím stranám, budou od vrácené sumy odečteny také tyto námi vynaložené prostředky. Jedná se o následující platební metody s uvedenými procentními náklady (z celkové fakturované sumy za objednávku), odváděnými zprosředkovalům platebních služeb:
1,5% - platba kartou (dopravci)
2% - platba přes platební bráno Comgate (platí pro všechny platební metody brány)

4.Podmínky vrácení zboží :
   4.1. možnost vrácení zboží musí být odsouhlasena prodejcem
   4.2. Nové zboží v termínu do 14 dnů od vystavení daňového dokladu 
    -nepoužité s nepoškozeným obalem
    -Při vrácení zboží obdržíte 80% z kupní ceny 
   4.3. Bazarové zboží v termínu do 14 dnů od vystavení daňového dokladu 
   -Při vrácení zboží a kontrole techniky prodejce, obdržíte 80% z kupní ceny 
Vezměte prosím na vědomí, že náklady na dopravu a veškerá související rizika spojené s přepravou vrácené zásilky nese odesílatel(zákazník).
Prodejce si vyhrazuje právo i za předpokladu splnění všech podmínek, zboží zpět nepřijmout. 

Doporučujeme Vám, abyste při objednávání online vždy věnovali zvýšenou pozornost. Zkontrolujte rozměry zařízení a prostor, do kterého jej chcete instalovat. Dále je důležité vždy zkontrolovat příkon zařízení.

 

VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. Za vadu se ovšem nepovažuje běžné opotřebení a opotřebení odpovídající předchozí době a způsobu užívání produktu. V případech, kdy od nás budete kupovat zboží použité, berete na vědomí, že jde o zboží již používané, nikoli nové a že je u zboží nutné počítat s následným provedením údržby a případně i oprav před uvedením do provozu. O tom budete před předáním zboží poučeni a na nezbytné opravy, revize apod. upozornění. U použitého zboží také nemusí být v konkrétních případech k dispozici originální manuály, certifikáty apod. S přihlédnutím ke všem těmto skutečnostem je také sjednána kupní cena a v těchto případech pak opotřebení nebo závady, pro které je nižší cena sjednávána, nejsou důvodem pro reklamaci zboží. U zboží, ke kterému se vztahuje záruka, najdete podmínky uplatnění záruky přímo na webových stránkách. Pokud není uvedena záruka v kartě produktu, na tyto produkty poskytujeme záruku na funkčnost 30 kalendářních dní od převzetí zboží.

4. REKLAMACE: V případě výskytu vady, za kterou odpovídáme a kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu zboží za jiné anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za jiné. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání jiného zboží bez vad anebo opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni Vám po opravě funkční zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. U použitého zboží výslovně tímto sjednáváme možnost pro případnou opravu použít rovněž použité (funkční) nebo neoriginální náhradní díly a nejsme povinni dodat nové (nepoužité) náhradní díly.

V případě odstranění vady zboží výměnou za jiný náhradní díl se vztahuje záruční doba pouze na tento náhradní díl. Kupující je povinen plně uhradit práci, cestovné a náklady spojené s výměnou nahrazovaného dílu. Cena je účtována 16;-Kč/km technika, 350;-Kč/1h na cestě a 680;-Kč za každých započatých 30 minut práce technika.

 

5. Prodávající neodpovídá za náklady vynaložené Kupujícím na zvýšení hodnoty produktu jako jsou zejména změny povrchových úprav, barvy, výměny částí produktu, přizpůsobení pracovního prostoru, zkoušky, certifikáty a náklady za podobné procedury spojené s provozem produktu na straně Kupujícího, které provedl ze své vlastní iniciativy. Stejně tak Prodávající neodpovídá za náklady vynaložené Kupujícím na posouzení technického stavu produktu třetí stranou jako podklad pro zahájení reklamačního řízení. Posouzení reklamace provede vždy Prodávající na podnět Kupujícho k zahájení reklamace a je bezplatné. V rámci reklamačního řízení Prodávající nebude hradit zmíněné náklady spojené s produktem, které vznikly na straně Kupujícího bez vůle Prodávajícího.

6. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním.

7. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení. Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@gastro-bazar.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento nám bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nám dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.

8. Reklamaci zařízení lze uplatnit pouze na adrese Bříza 117, Bříza 413 01. Náklady na přepravu zařízení hradí kupující.

9. Plynové spotřebiče a spotřebiče, které nejsou vybaveny zástrčkou, musí být připojeny technikem. Při prvním uvádění chladniček a mrazniček do provozu musí parametry nastavit technik. Nedodržení bude mít za následek ztrátu záruky.  V případě reklamace je kupující povinen prodávajícímu předložit doklady prokazující zprovoznění zařízení takovouto odbornou osobou. Nepředložením příslušných dokumentů, bude reklamace zamítnuta.

10. Kupující je povinen reklamaci provést osobně, tedy předáním zboží prodávajícímu přímo na adrese Bříza 117, 413 01 Bříza. V případě, že kupující po předchozí domluvě s prodávajícím neprovede reklamaci osobně, je povinen pro zajistit kvalifikovaného odborného technika pro posouzení vady, a to na své náklady. Na základě vystaveného dokumentu ověřeného razítkem technika, bude prodávajícím kupujícím poskytnut potřebný náhradní díl pro odstranění vady. Kupující jsou povinni poskytnout prodávajícímu veškerou požadovanou součinnost pro úspěšné uplatnění reklamace. Kupující má možnost objednat placený servisní zásah Technikem naší společnosti,  kdy Cena je účtována 16;-Kč/km technika, 350;-Kč/1h na cestě a 680;-Kč za každých započatých 30 minut práce technika.

11. Ze záruky je vyloučeno následující: Skleněné materiály, těsnění, těsnicí materiál, keramika, šamot a opotřebitelné díly, jako jsou termočlánky, elektromagnetické vodní ventily a baterie

12. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na info@gastro-bazar.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

 

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A SPORŮ

 

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese info@gastro-bazar.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

IX. ZÁVĚREM

 

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2021

 

 

Zpět do obchodu
×

Splátková kalkulačka ESSOX